Xôn xao chốn quê – Truyện ngắn: La Ngạc Thụy

0
35

 

 Vaäy maø Söông choïn thi vaøo ngaønh du lòch vaø ñoã vôùi nguyeän voïng 1 haún hoi. Boán naêm sau, giaác mô thöù hai laïi ñeán trong khi Söông chöa bieát choïn ñòa phöông naøo ñeå thöïc taäp thì coù moät oâng Toång giaùm ñoác ñeán tröôøng lieân heä choïn ngay Söông veà coâng ty cuûa oâng ñeå vöøa laøm vieäc vöøa thöïc taäp. Coâ sinh vieân coøn ngoài treân gheá nhaø tröôøng maø ñaõ coù coâng ty thu nhaän veà laøm vieäc ñuùng laø Söông coù soá ñoû, khieán cho bieát bao sinh vieân khaùc cuøng khoùa ghen tò. Ñieàu maø Söông thaät söï ngôõ ngaøng ñoù laïi laø coâng ty xaây döïng, hieän ñang thi coâng nhieàu coâng trình treân chính queâ höông Beán Caàu cuûa coâ. Söông hoïc du lòch maø thu thaäp ñöôïc gì beân ngaønh xaây döïng ñeå laøm luaän aùn? Khoâng hieåu oâng Toång giaùm ñoác aáy ñaõ trình baøy nhö theá naøo maø giaùo vieân chuû nhieäm khoa vaø nhaø tröôøng ñoàng yù. ÖØ, thì veà thöïc taäp taïi huyeän nhaø cuõng toát. Coøn chuyeän nhaän coâng taùc luoân thì chôø sau toát nghieäp haún tính.

Duø laø chuyeän nhö mô nhöng cuõng coù nguyeân nhaân. Ba Söông laø caùn boä ngaønh vaên hoùa thoâng tin huyeän, meï laø giaùo vieân tieåu hoïc, Söông laø con gaùi uùt trong nhaø. Sau khi meï ñeû anh Hai, ba cöù thaàm mong ñöùa con sinh sau laø gaùi. Saùu naêm sau, Söông ra ñôøi ñuùng theo mô öôùc cuûa ba, neân raát ñöôïc ba cöng chìu. Cöng ñeán noãi anh Hai ghen tò ra maët. Moãi laàn anh toû thaùi ñoä, ba baûo: “Con lôùn roài, em Söông coøn nhoû neân ba meï cöng nhieàu hôn”. Do anh Hai hoïc hôi yeáu chæ ñuû ñieåm toát nghieäp Trung hoïc phoå thoâng, nghó mình khoâng theå tieáp tuïc hoïc leân ñaïi hoïc neân anh choïn hoïc trung caáp kyõ thuaät ngaønh ñieän, caùi ngaønh maø anh mô öôùc töø thôøi vuøng queâ naøy moãi ñeâm veà trôøi cöù toái om om. Anh noùi vaäy. Roài anh cöôùi vôï, vôï anh laïi laø con moät, neân anh phaûi chaáp nhaän ôû reå, chaáp nhaän boû laøm coâng nhaân ôû Khu Kinh teá Cöûa khaåu Moäc Baøi vaãn coøn beà boän nhieàu coâng trình ñeå quaùn xuyeán hôn ba maãu ñaát ruoäng beân nhaø vôï. Moãi muøa thu hoaïch luùa ñuùng vaøo dòp heø naøo Söông cuõng ñeán nhaø anh phuï naáu aên vaø troâng giuùp chaùu nhoû. Söông raát thích khoaûng thôøi gian naøy, vì xong vieäc naáu nöôùng, coâ thöôøng cuøng ñöùa chaùu vaø luõ treû ôû xoùm chui ruùc, nhuùn nhaûy treân caùc ñoáng rôm coøn thôm muøi luùa môùi, hoaëc naèm nhai khoai lang soáng vaø tha hoà taän höôûng vò ngoït maùt cuûa nöôùc khoai tan daàn nôi ñaàu löôõi. Töø ñoù, Söông lôùn leân vaø bieát yeâu nhöõng caùnh ñoàng luùa nguùt ngaøn, traûi daøi ñeán taän bieân giôùi, ñoâi nôi caùnh ñoàng bò che chaén bôûi caùnh röøng traøm ngaäp nöôùc vì ñaát traûng pheøn khoâng troàng luùa ñöôïc. Laø phaän gaùi neân Söông caøng bieát thöông chò daâu vaø bao coâ thoân nöõ khaùc, suoát ngaøy toùc buùi, quaàn saên phôi naéng daàm möa lo toan laøm luïng. Bieát yeâu nhöõng muøa thu hoaïch, ngöôøi cuøng aáp, cuøng xaõ tíu tít ruû nhau ñi vaàn ñoåi coâng, yeâu caû ñeâm thò traán Beán Caàu, moät phaàn cuûa xaõ Lôïi Thuaän ngaøy naøo, daàn noùng leân theo töøng böôùc ñoåi thay ñeå phaùt trieån vaø boùng traêng leânh laùng treân töøng taøng caây, goùc phoá ven ñöôøng. Söông yeâu caû nhöõng ñeâm ngoài hoïc baøi beân cöûa soå, moà hoâi cöù töôm ra vaø muoãi cöù thi nhau ñoát ñeán noåi maän ñoû hai baøn chaân vaø ñoâi caùnh tay traàn. Söông mô öôùc cuoäc soáng nhoïc nhaèn ôû queâ seõ thay ñoåi, giaûm ñi noãi vaát vaû cho noâng daân chaân laám tay buøn, moät naéng hai söông. Khoâng bieát töø luùc naøo trong ñaàu oùc cuûa Söông ñaõ hình thaønh moät khu du lòch sinh thaùi moïc leân ngay treân vuøng ñaát naøy.

Trong thôøi gian Söông hoïc thi toát nghieäp Trung hoïc phoå thoâng, thænh thoaûng coù ñoaøn khaùch veà huyeän, ba daãn hoï ñi tham quan laàn naøo cuõng daãn Söông theo. Ba giôùi thieäu Söông vôùi hoï:

– Ñaây laø con gaùi toâi, ñang hoïc lôùp 12. Khoâng hieåu noù nghó theá naøo maø noù cöù ñinh ninh sau naøy, nôi ñaây seõ laø khu du lòch neân noù döï ñònh thi vaøo ñaïi hoïc du lòch. Chaùu seõ thay toâi giôùi thieäu veà vuøng ñaát naøy vôùi caùc anh.

Ñöôïc dòp, Söông thuyeát trình say söa nhöõng tö lieäu maø haøng ngaøy ba mang veà ñöa cho Söông, coâ ñaõ thuoäc naèm loøng vaø nhöõng döï ñònh töông lai maø Söông luùc naøo cuõng hình dung trong ñaàu, Söông giôùi thieäu vôùi khaùch baèng nieàm höùng khôûi töï haøo nhö taát caû thuoäc veà rieâng coâ vôùi moät töông lai thaät xaùn laïn. Ngöôøi nghe nhö nuoát töøng lôøi. Nhöõng luùc nhö theá ba nhìn coâ aâu yeám.

Vaø oâng Toång giaùm ñoác coâng ty nhaän coâ veà thöïc taäp khoâng ai khaùc maø chính laø moät trong nhöõng vò khaùch ñaõ töøng nghe coâ thuyeát trình. OÂng ñaõ bò coâ thuyeát phuïc keå töø ngaøy aáy. Queâ oâng ôû taän mieàn Taây soâng nöôùc vaø oâng ñaõ quyeát choïn nôi naøy laøm queâ höông thöù hai, khi Khu Kinh teá Cöûa khaåu Moäc Baøi ñang daàn hình thaønh vaø con ñöôøng Xuyeân AÙ trong giai ñoaïn khôûi thaûo döï aùn chaïy xuyeân qua vuøng queâ, nôi oâng ñaõ töøng ñöôïc moät coâ beù hoïc sinh lôùp 12 soâi noåi vaïch ra tröôùc maét oâng moät khu du lòch sinh thaùi treân vuøng ñaát luùa vaø nhieàu röøng traøm naøy.

Nhöõng ngaøy thöïc taäp, oâng Long Toång giaùm ñoác Coâng Ty Traùch nhieäm höõu haïn Xuyeân AÙ ñaõ daãn Söông ñi khaép vuøng ñaát maø oâng ñaõ ñaàu tö sang nhöôïng laïi töø ngaøy aáy. OÂng Long vaïch ra nhöõng döï tính cuûa oâng vaø tham khaûo yù kieán cuûa Söông. OÂng coù aán töôïng maïnh vôùi nhöõng yù töôûng nhö mô cuûa Söông, neân oâng ñaõ tìm gaëp ba coâ, hoûi thaêm, bieát Söông vaãn oâm aáp yù töôûng ñoù vaø ñang theo hoïc ñaïi hoïc du lòch naêm cuoái. Khoâng boû lôõ cô hoäi oâng ñaõ ñeán taän tröôøng ñeà nghò nhaän Söông veà coâng ty mình thöïc taäp. OÂng Long tin töôûng vôùi nhöõng yù töôûng ñöôïc Söông oâm aáp töø thôøi coøn laø hoïc sinh trung hoïc, chaéc chaén Söông seõ coù nhöõng phöông aùn toái öu treân nhöõng maûnh ñaát maø oâng ñaõ choïn saün.

Coù leõ nhôø nhöõng döï ñònh vaø taïo ñieàu kieän toái ña cuûa oâng Long ñaõ cho pheùp Söông töï do phaùt trieån mô öôùc cuûa mình, neân qua ñôït thöïc taäp luaän aùn cuûa coâ ñöôïc ñaùnh giaù cao vaø toát nghieäp vôùi loaïi khaù gioûi. Ba meï Söông möøng rôõ neân ñaõ toå chöùc tieäc möøng vôùi söï hoã trôï cuûa oâng Long. Böõa tieäc coù maët ñaày ñuû caùc baùc, caùc coâ chuù laõnh ñaïo huyeän, oâng Long vaø moät soá nhaân vieân cuûa coâng ty Xuyeân AÙ. Böõa tieäc thaät vui vaø xuùc ñoäng. Trong böõa tieäc, oâng Long thoá loä döï kieán cuûa mình laø seõ thaønh laäp coâng ty môùi chuyeân khai thaùc tieàm naêng du lòch cuûa huyeän nhaø vaø oâng mong Söông seõ veà giuùp oâng quaûn lyù coâng ty naøy. OÂi, moät töông lai xaùn laïn ñang môû ra tröôùc maét Söông. Ai cuõng nghó Söông seõ nhaän lôøi ngay. Theá nhöng, trong luùc moïi ngöôøi ñang höùng khôûi tröôùc nhöõng döï kieán töông lai vaø chôø Söông gaät ñaàu ñaùp laïi, nhaát laø ba meï coâ, thì Söông laïi löôõng löï, khoù nghó. Ñieàu khieán Söông khoù nghó vaø chöa daùm nhaän ngay thaät khoù baøy toû baèng lôøi, nhaát laø trong luùc naøy moïi ngöôøi ñang hy voïng ôû Söông. Coâ heïn seõ traû lôøi vaøo dòp khaùc.

Ñieàu khoù nghó cuûa Söông cuõng laø ñieàu khieán coâ löôõng löï phaûi choïn moät trong hai. Moät laø döï tính cuûa coâ vaø Thaønh, ngöôøi maø coâ yeâu tha thieát trong thôøi gian coøn ñang theo hoïc ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh. Anh ra tröôøng tröôùc coâ ba naêm ñöôïc gia ñình giao cho laøm Giaùm ñoác Coâng ty Tö vaán du hoïc vaø huaán ngheä, thu nhaäp ñöôïc tính baèng ñoâ – la. Anh chôø coâ toát nghieäp seõ tieán tôùi hoân nhaân, cöôùi xong dó nhieân coâ phaûi ôû thaønh phoá. Vaäy thì, neáu trôû veà queâ nhaän coâng taùc vôùi oâng Long, cuoäc tình cuûa coâ vaø Thaønh coù traéc trôû khoâng? Söông khoù nghó laø vì theá. Nhöng khoâng nhaän thì tieác quaù. Chaû nheõ boû heát bao mô öôùc maø coâ haèng oâm aáp aø? Coâ phaûi hoûi yù kieán Thaønh tröôùc ñaõ.

Gaëp Thaønh, Söông öôùm thöû:

– Em ñöôïc coâng ty maø em thöïc taäp nhaän vaø giao cho em laøm giaùm ñoác moät coâng ty môùi thaønh laäp. Anh nghó sao?

Thaønh phaûn ñoái ngay:

– Khoâng theå ñöôïc. Vaäy sau khi cöôùi hai ñöùa ôû hai nôi aø?

– Vaäy thì thö thaû haõy cöôùi ñöôïc khoâng anh?

– Caøng khoâng theå ñöôïc! Vì ba meï anh ñang mong töøng ngaøy coù chaùu ñeå aúm boàng. Chôø em ba naêm ñaõ quaù söùc chòu ñöïng roài.

– Cöôùi veà phaûi sinh con lieàn aø? Vaäy coâng söùc hoïc haønh cuûa em vaø hy voïng cuûa ba meï em uoång phí caû aø?

– Cöôùi veà em laøm thö kyù kieâm keá toaùn cho coâng ty, sao laïi uoång phí?

– Nhöng em chöa muoán sinh con ngay. Ít nhaát phaûi ba boán naêm sau.

– Vaäy thì tuøy em!

– Anh noùi theá nghóa laø sao?

Thaønh döùt khoaùt:

– Phaûi cöôùi vaø sinh con. Khoâng theå khaùc ñöôïc!

Söông thaån thôø, khoâng ngôø phaûn öùng cuûa Thaønh quaù döùt khoaùt vaø ñoäc taøi nhö theá. Thaønh khoâng ñeå yù gì ñeán taâm traïng vaø suy nghó cuûa coâ. Vaäy thì sau khi cöôùi cuoäc soáng cuûa coâ nhö theá naøo? Chaáp nhaän oâm con moïn vaø moøn moûi vôùi nhöõng thaùng ngaøy voâ vò, nhaøm chaùn! Trong luùc ñoù, bao mô öôùc cuûa coâ saép thaønh hieän thöïc vôùi chæ sau caùi gaät ñaàu. Söông ñang coøn phaân vaân chöa quyeát vaø Thaønh cöù theo thuùc giuïc thì meï goïi ñieän thoaïi:

– Veà queâ ñi con. Beán Caàu saép leân thò xaõ roài. Tænh ñaõ ra nghò quyeát xaây döïng Beán Caàu thaønh thò xaõ loaïi 4 vaøo naêm 2020. Ba con daïo naøy baän tuùi buïi, khoâng coøn hôi söùc naøo maø giaän con.

Nghe meï noùi, Söông chôït nhôù ñeán thaùi ñoä giaän döõ cuûa ba khi coâ keå roõ lyù do taïi sao coâ chöa nhaän lôøi ñeà nghò cuûa oâng Long. Vaø nhôù laïi töøng chi tieát trong luaän aùn toát nghieäp maø cuõng laø caû taâm huyeát cuûa coâ. Khu Kinh teá Cöûa khaåu Moäc Baøi seõ laáp kín nhöõng coâng trình. Ñaëc bieät thaønh phoá Maët trôøi seõ khoâng nhö hieän nay, noù seõ ñöôïc xaây döïng ñuùng theo ñeà aùn. Con ñöôøng Xuyeân AÙ hoaøn chænh trong nay mai. Caùc nhaø ñaàu tö trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi seõ ñoå xoâ ñeán khi tænh ñaõ coù chuû tröông traûi thaûm ñoùn hoï. Nôi ñaây seõ trôû thaønh ñoâ thò saàm uaát vaø laø thò tröôøng lôùn nhaát Ñoâng Nam AÙ. Thò traán Beán Caàu seõ ñoâng vui vôùi caûnh buoân baùn taáp naäp, du khaùch ñoå xoâ veà vui chôi, mua saém. Nôi naøy seõ moïc leân Beänh vieän quoác teá tö nhaân cuûa oâng Long vôùi 200 giöôøng vaø trang thieát bò khaùm chöõa beänh hieän ñaïi. Vuøng ñaát coøn hoang hoùa kia bieán thaønh saân goân roäng baït ngaøn. Beân kia con ñöôøng vaøo nhaø coâ laø khu du lòch sinh thaùi daønh cho du khaùch vaø chính ngöôøi daân Beán Caàu ñeán thö giaûn, giaûi trí vaøo nhöõng ngaøy cuoái tuaàn, leã teát. Roài coøn ñòa ñaïo Lôïi Thuaän ñang ñöôïc huyeän leân phöông aùn di dôøi daân vaø nuoâi troàng laïi caây röøng ñeå trôû thaønh röøng nguyeân sinh daønh laøm nôi tham quan vaø giaùo duïc truyeàn thoáng cho lôùp treû … oâi, bieát bao coâng trình ñang vaãy goïi Söông trôû veà vaø caùc nhaø ñaàu tö ñang vaø seõ ñeán.

Söông gaëp Thaønh laàn cuoái:

– Em seõ trôû veà queâ!

Thaønh thaät söï ngaïc nhieân:

– Em trôû veà nôi khæ ho gaø gaùy ñoù thaät aø? Nôi ñoù em seõ laøm ñöôïc gì? Em ñöøng doïa anh.

Söông khoâng traû lôøi, laúng laëng böôùc ñi. Ñuùng laø Thaønh khoâng hieåu gì veà coâ. Söông yeân taâm khoâng coøn khoù nghó nöõa. Söông ñaõ choïn cho rieâng mình moät con ñöôøng vaø coâ nghó mình ñaõ choïn ñuùng.

Traïi saùng taùc Beán Caàu – thaùng 8 . 2007