XIN HỎI – Bửu Tùng

0
68


Xin Hỏi

Ai về Vũng Áng cởi trần bơi?
Bắt cá lên ăn kiểm chứng lời
Biển đã tiêu trừ xong độc chất
Bờ vừa khử diệt hết tà hơi
Người thân hãy gọi nâng ly nhé
Khách ngoại nên mời cụng chén chơi
Để đám dân nghèo an ủi dạ
Cho dầu sợ chết cũng cùng xơi

                                  Bửu Tùng
                                  26/8/2016