XẾ CHIỀU – Lê Ngọc Hân

0
33

XẾ CHIỀU

Chiều xé hãy vui cảnh xế chiều.

Yêu đời ắt cũng được đời yêu.

Lắm thơ còn thích làm thơ lắm.

Nhiều rượu vẫn ưa thích rượu nhiều.

Đổ quán thì trùng tu quán đổ.

Xiêu đình sẽ tái thiết đình xiêu.

Đã cho chơi cứ chơi cho đả.

Diều khát chẳng ai nỡ khát diều.

                         Lê Ngọc Hân

              Lengochan1949@gmail.com

Có liên quan