TÌNH VÔ THỪA NHẬN CHIA ĐỀU TRĂNG SAO – Ngô Nhiên Tịnh

0
25

TÌNH VÔ THỪA NHẬN
CHIA ĐỀU TRĂNG SAO

sớm mai
nắng cũ lăn dài
trùm chăn tiền sử tình người
bỏ quên…
biết là 
ta mỗi mình ênh
còn soi bói những vô tình người xưa.
được
không
lần lựa đẫy đưa
bốn mùa mưa nắng cày bừa nỗi đau.
thôi đành nói với trăng sao
tự nhiên mở cửa ra vào sẻ chia!

Ngô Nhiên Tịnh

17~11~2018