TIỄN NHAU – Vũ Hùng

0
47
TIỄN NHAU
Vũ Hùng
 
Bình Định ra thăm được mấy ngày,
Nẫu về bịn rịn tiễn sân bay.
Có quên Ghềnh Ráng mưa lay lắt
Còn nhớ Gò Bồi gió quắt quay,
Nón ngựa Gò Găng duyên suối tóc,
Thơ Hàn Bút Lửa ấm bàn tay,…
Người đi kẻ ở đầy lưu luyến
Ngỡ giấc chiêm bao tự hổm rày?
 
Bình Định,12.11.2019
Vũ Hùng