Thơ xướng họa – Như Thị – Mặc Phương Tử

0
109
LÃM NGUYỆT CHÚC XUÂN
 
Hớn hở nâng vần Lãm Nguyệt Hiên
Mời anh, kính chị thưởng xuân hiền.
Tương phùng bút mực hoà muôn nẻo
Kết nghĩa tình thơ toả mọi miền.
Đã phải chung lời lay phố thị
Nên thường góp chữ dạo điền viên.
Trăng cần mẫn bủa soi vằng vặc
Khoắc khoải trao lời vẫy tự nhiên.
 
22/1/2019/
NHƯ THỊ.
 
 
MUÔN SINH TỪ THUỞ.
 
 
Thoi đưa cánh én dệt thư hiên
Bút toả vần xuân với bạn hiền
Con chữ đã mang tình vạn dặm
Câu thơ còn nặng nghĩa trăm miền.
Vỡ hồn cát bụi trời phương mộng
Thấm mạch hương đời suối lạc viên.
Sinh, Hoá, Tiêu, Tàn từ thuở ấy…
Muôn sinh từ thưở ấy như nhiên.
 
South Dakota, 22/1/2019.
MẶC PHƯƠNG TỬ.