TẤT NIÊN TÍNH SỔ – Cao Bồi Già / HỌA:    Sông Thu; NS; Trần Như Tùng ; Đoàn Đình Sáng

0
60

TẤT NIÊN TÍNH SỔ

(Thể Áp Cú)

 

Người ta tổng kết cứ mươi mười

Mười ngón hoàn trơn, chán gã … tôi

Tôi mãi tài hèn thua kém họ

Họ luôn trí dũng giỏi hơn đời

Đời mình hiu hẩm đành cam phận

Phận kẻ  son vàng cứ chiếm ngôi

Ngôi thấp ngự hoài, lòng cũng … tủi 

Tủi nghe lệ nhỏ, lại  văng …cười !

                         CAO BỒI GIÀ

                            24-12-2015

 

BÀI HỌA :

 

VẪN CƯỜI…

(Thể Áp Cú)

 

Xòe ra tất cả đủ tròn mười

Mười cái hoa tay – dấu ấn tôi

Tôi chẳng bất tài mà bạc số

Số  hoài đen đủi cứ thua đời

Đời dù lận đận không xao dạ

Dạ mãi an hòa dẫu kém ngôi

Ngôi vị thấp cao xem cũng thế

Thế thời vinh nhục nhếch môi cười.

                                 Sông Thu

 

HỌA :

 

XẾP HẠNG

(Thể Áp Cú)

 

Thi văn trong nhóm tớ hàng mười

Mười đấng tài hoa đừng kể tôi

Tôi thích làm thơ nhưng kém họ

Họ đưa  phẩy bút  vẫn ăn đời

Đời thanh cảm hứng nên danh phận

Phận hẩm cam tùy chấp thứ ngôi

Ngôi vị mà chi càng thấy tủi

Tủi thân nên lắm lúc buồn cười

                                       NS

CUỐI NĂM NHÌN LẠI

(Thể Áp Cú)

 

Cuối năm sức khỏe giữ nguyên mười

Mười điểm vẹn tròn thân dáng tôi.

Tôi sống ung dung bên cạnh vợ

Vợ chăm chu đáo thật an đời.

Đời trồng hoa kiểng vào cao bậc

Bậc đạt ly giơn cứ vững ngôi.

Ngôi thứ trong thôn đâu đến lượt

Lượt là chi chứ cốt no cười .

                              Trần Như Tùng 

CƯỜI

(Thể áp cú)

 

Tiếc chi chẳng chịu hé môi cười

Cười thối cười tha lắm lẽ đời

Đời ngất bon chen mua tậu chức

Chức hằng kèn cựa giật giành ngôi

Ngôi cao mặt vếch hành thân kẻ

Kẻ thấp lưng khòm chịu phận tôi

Tôi tớ kiếp người sao nhục thế?

Thế nhưng ngỡ quý tựa vàng mười!

                              25-12-2015.

                         Đoàn Đình Sáng.