Trang Chủ Tác giả: Nguyễn Công Đức

Tác giả: Nguyễn Công Đức

XUÂN DẬU CẢM HOÀI – Xướng Nguyễn Công Đức & XUÂN VỀ ĐÔI VẬN...

Hai vai Hoàng đế vương mùi súng 
Vạn xác quân thù ngập bến sông