Trang Chủ Tác giả: Hồ Trọng Trí

Tác giả: Hồ Trọng Trí

 HÒN VỌNG PHU- Sông Thu / Họa : Lý Đức Quỳnh, Lê Viên Ngọc,...

Tầm tã mưa tuôn nhòa mắt phượng

Nhòe hoen rêu phủ nhạt môi hồng

  CHÚC BẠN MAU KHỎE – Lê Ngọc Phái / HỌA: Hồ Trọng Trí

Đứng trên thang chắc đâu ngờ ngã

Với trúng cành mềm suýt bị teo !

 PHẬT TÂM (Thơ họa) – Hồ Trọng Trí

Nương thuyền Bát nhã sang bờ giác

Tựa trượng Kim Cang thoát nẻo mê