Trang Chủ Tác giả: Hải   Ly;  Lê  Kim  Thượng; Điềm  Ca

Tác giả: Hải   Ly;  Lê  Kim  Thượng; Điềm  Ca

THƠ XƯỚNG HỌA – Hải   Ly;  Lê  Kim  Thượng; Điềm  Ca

Tối tối bên bờ em giỡn nước Lùa trăng xỏa tóc tắm cầu ao