Trang Chủ Tác giả: GM.NGUYỄN ĐÌNH DIỆM;  LÝ ĐỨC QUỲNH

Tác giả: GM.NGUYỄN ĐÌNH DIỆM;  LÝ ĐỨC QUỲNH

RỤNG MÀU SƯƠNG KHÓI – Mặc Phương Tử / HỌA: Nhã My (USA); Lê...

Rừng xa nắng rót bờ nhân ảnh Ngày muộn chiều lên mộng cố hương.