Trang Chủ Tác giả: Châu Thạch; Thư Hoàng; Thích Tín Thuận;  Lê Văn Thanh

Tác giả: Châu Thạch; Thư Hoàng; Thích Tín Thuận;  Lê Văn Thanh

ĐÁNH CỜ VỚI TIÊN – Châu Thạch / HỌA: Thư Hoàng; Thích Tín Thuận; ...

Người Trời nát óc ngồi suy nghĩ Kẻ tục bình thân vị thế yên