Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi; Võ Tấn Hùng; Thục Nguyên; Đoàn Đình Sáng;  Phan Tự Trí; Thiên Hậu; Liêu Đình Tự; Thi Lệ Trang; Trần Như Tùng; Lý Đức Quỳnh; Như Thu; Sông Thu; Trí Anh.

Tác giả: Cao Bồi; Võ Tấn Hùng; Thục Nguyên; Đoàn Đình Sáng;  Phan Tự Trí; Thiên Hậu; Liêu Đình Tự; Thi Lệ Trang; Trần Như Tùng; Lý Đức Quỳnh; Như Thu; Sông Thu; Trí Anh.

MEN – Cao Bồi Già / Họa: Võ Tấn Hùng; Thục Nguyên; Đoàn...

Men Tình đắm đuối đâm mù quáng

Men Rượu say sưa hóa dại rồ