Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già ; Võ Tấn Hùng; Như Thu; Lý Đức Quỳnh; Thi Lệ Trang; Thục Nguyên; Sông Thu; Đoàn Đình Sáng.

Tác giả: Cao Bồi Già ; Võ Tấn Hùng; Như Thu; Lý Đức Quỳnh; Thi Lệ Trang; Thục Nguyên; Sông Thu; Đoàn Đình Sáng.

LUẬN KHÔN DẠI – Cao Bồi Già / Họa: Võ Tấn Hùng; Như Thu;...

Khôn mồm ngữ xảo thành ra dại 

Dại  lưỡi lời lành lại hóa khôn