Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già; Trần Lệ Khánh; Đoàn Đình Sáng; Liêu Đình Tự; Như Thu; Thanh Hòa

Tác giả: Cao Bồi Già; Trần Lệ Khánh; Đoàn Đình Sáng; Liêu Đình Tự; Như Thu; Thanh Hòa

LỜI GIỌT SƯƠNG – Cao Bồi Già / Họa : Trần Lệ Khánh; Đoàn...

Ngắn ngủi kiếp sương này Nên đêm đêm lệ đổ!