Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già; Thục Nguyên; Võ Tấn Hùng; Thư Hoàng; Đoàn Đình Sáng; Thanh Hòa; Trần Như Tùng

Tác giả: Cao Bồi Già; Thục Nguyên; Võ Tấn Hùng; Thư Hoàng; Đoàn Đình Sáng; Thanh Hòa; Trần Như Tùng

LÃNG HỒN THÁNG GIÊNG – Cao Bồi Già / Họa : Thục Nguyên; Võ...

Cọng cỏ  ôm sương mơ dáng ngọc Cánh hoa  vờn nắng mộng hình Tiên