Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già; Thục Nguyên; Văn Thanh; Trần Như Tùng; Sông Thu; Thi Lệ Trang.

Tác giả: Cao Bồi Già; Thục Nguyên; Văn Thanh; Trần Như Tùng; Sông Thu; Thi Lệ Trang.

LUẬN GIỎI NGU – Cao Bồi Già / Họa : Thục Nguyên; Văn Thanh;...

Học thuật tỏ tường đành “cạo giấy” Lưỡi mồm nhai lại hóa  quân sư