Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già; Thục Nguyên; Sông Thu; Thi Lệ Trang; Văn Thanh; Trần Như Tùng; Liêu Đình Tự; Lý Đức Quỳnh; Thanh Hòa;

Tác giả: Cao Bồi Già; Thục Nguyên; Sông Thu; Thi Lệ Trang; Văn Thanh; Trần Như Tùng; Liêu Đình Tự; Lý Đức Quỳnh; Thanh Hòa;

HƯƠNG THỪA – Cao Bồi Già / Họa:  Thục Nguyên; Sông Thu; Thi Lệ...

Xa xăm lắm lắm mây im lãng

Ngăn cách mênh mênh bóng lặng ùa