Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già; Thục Nguyên; Nguyễn Quang Chỉnh; Thanh Hòa; Đoàn Đình Sáng.

Tác giả: Cao Bồi Già; Thục Nguyên; Nguyễn Quang Chỉnh; Thanh Hòa; Đoàn Đình Sáng.

BUỒN TRÔNG CÁNH NHẠN – Cao Bồi Già / Họa: Thục Nguyên; Nguyễn Quang Chỉnh;...

Thỏa chí đùa mây, trêu nắng gió

Mặc lòng  thưởng sắc, ngắm mây trăng