Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già; Thục Nguyên; Lê Trường Hưởng; Thanh Hòa; Trần Lệ Khánh; Trần Như Tùng; Đoàn Đình Sáng.

Tác giả: Cao Bồi Già; Thục Nguyên; Lê Trường Hưởng; Thanh Hòa; Trần Lệ Khánh; Trần Như Tùng; Đoàn Đình Sáng.

XUÂN TRƯỜNG – Cao Bồi Già / Họa : Thục Nguyên; Lê Trường...

Đừng say men Tết, mà quên lối Có thắm duyên Xuân, chớ lạc đường