Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già; Thi Lệ Trang; Sông Thu; Đoàn Đình Sáng; Thục Nguyên;Nguyễn Gia Khanh;  Lý Đức Quỳnh; Trần Như Tùng.

Tác giả: Cao Bồi Già; Thi Lệ Trang; Sông Thu; Đoàn Đình Sáng; Thục Nguyên;Nguyễn Gia Khanh;  Lý Đức Quỳnh; Trần Như Tùng.

THỚT (Thơ Vận Trắc) – Cao Bồi Già / Họa: Thi Lệ Trang; Sông...

Mỏ hót nghĩa nhân ngọt tựa đường

Mồm khoe đạo đức trơn như mỡ