Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già ;Thi Lệ Trang; Nguyễn Gia Khanh; Lý Đức Quỳnh; Sông Thu

Tác giả: Cao Bồi Già ;Thi Lệ Trang; Nguyễn Gia Khanh; Lý Đức Quỳnh; Sông Thu

BÓI THỬ XEM- Cao Bồi Già Họa: Thi Lệ Trang; Nguyễn Gia Khanh; Lý...

BÓI THỬ XEM   Cái số thằng ta khổ … ối chao Bạn bè bấm quẻ nói tào lao Mệnh vô chính diệu, hung đeo mãi ! Phước bất...