Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già; Sông Thu; Trần Như Tùng; Đoàn Đình Sáng

Tác giả: Cao Bồi Già; Sông Thu; Trần Như Tùng; Đoàn Đình Sáng

CHIỀU LY BIỆT – Cao Bồi Già / Họa : Sông Thu; Trần Như...

Lệ đẫm mi rồi, mi đẫm lệ Ai lòng thắt nghẹn, thắt lòng ai!

CHIỀU LY BIỆT (Thể Đối Xứng) – Cao Bồi Già / Họa :...

Lệ đẫm mi rồi, mi đẫm lệ Ai lòng thắt nghẹn, thắt lòng ai!