Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già; Sông Thu; Trần Lệ Khánh; Trần Như Tùng; Nguyễn Gia Khanh

Tác giả: Cao Bồi Già; Sông Thu; Trần Lệ Khánh; Trần Như Tùng; Nguyễn Gia Khanh

TẾT MÀ – Cao Bồi Già / Họa : Sông Thu; Trần Lệ Khánh;...

Hỏi trà, dạm rượu: Cao hơn trước Cắt tóc, trông xe: gấp mấy xưa !