Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già;  Sông Thu; NS; Trần Như Tùng ; Đoàn Đình Sáng

Tác giả: Cao Bồi Già;  Sông Thu; NS; Trần Như Tùng ; Đoàn Đình Sáng

TẤT NIÊN TÍNH SỔ – Cao Bồi Già / HỌA:    Sông Thu;...

Đời mình hiu hẩm đành cam phận Phận kẻ  son vàng cứ chiếm ngôi