Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già ; Sông Thu; Người Nay; Thục Nguyên; Liêu Đình Tự.

Tác giả: Cao Bồi Già ; Sông Thu; Người Nay; Thục Nguyên; Liêu Đình Tự.

SOI BÓNG – Cao Bồi Già / Họa : Sông Thu; Người Nay; Thục Nguyên;...

    SOI BÓNG   Lặng lẽ nào hay đã bạc đầu Đa đoan lắm sự trắng luôn râu Đắng cay cứ nuốt nên ra thế Mặn chat hoài ngâm  hóa vậy  sao? Sầu...