Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già; Sông Thu; Liêu Đình Tự; Trần Như Tùng; Như Thu.

Tác giả: Cao Bồi Già; Sông Thu; Liêu Đình Tự; Trần Như Tùng; Như Thu.

CƯỜI – Cao Bồi Già / Họa : Sông Thu; Liêu Đình Tự;...

Cười khi hốc mắt không còn lệ Cười lúc thằng tôi được thỏa lời