Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già; Sông Thu; Liêu Đình Tự; Phan Tự Trí; Trần Ngộ; Thục Nguyên; Như Thu; Trần Như Tùng; Thiên Hậu.

Tác giả: Cao Bồi Già; Sông Thu; Liêu Đình Tự; Phan Tự Trí; Trần Ngộ; Thục Nguyên; Như Thu; Trần Như Tùng; Thiên Hậu.

DẠ TƯỞNG – Cao Bồi Già / Họa : Sông Thu; Liêu Đình Tự;...

Thênh thang bước Nguyệt rong trời lộng Tù túng lòng người quẩn cõi riêng