Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già ; Phan Tự Trí; Thục Nguyên; Lý Đức Quỳnh; Phạm Đức Lương; Trần Như Tùng.

Tác giả: Cao Bồi Già ; Phan Tự Trí; Thục Nguyên; Lý Đức Quỳnh; Phạm Đức Lương; Trần Như Tùng.

BUỒN QUÁ CHỊ HẰNG ƠI – Cao Bồi Già / Họa: Phan Tự Trí;...

Ngoài sân lân trống im hơi tất
Trước ngõ đèn sao tắt ánh rồi