Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già; Phan Tự Trí; Thục Nguyên; Liêu Đình Tự; Thi Lệ Trang; Trần Như Tùng; Như Thu. Sông Thu

Tác giả: Cao Bồi Già; Phan Tự Trí; Thục Nguyên; Liêu Đình Tự; Thi Lệ Trang; Trần Như Tùng; Như Thu. Sông Thu

THÌ THẦM VỚI TÔI (Thủ Vĩ Nhất Thanh Cú) –  Cao Bồi Già /...

Khóc vơi  mấy nả, thôi  dừng khóc Cười được bao nhiêu hãy cứ cười