Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già ; Phan Tự Trí; Sông Thu; Đoàn Đình Sáng; Thanh Hòa; Thi Lệ Trang; Thục Nguyên; Lý Đức Quỳnh; Trần Như Tùng;

Tác giả: Cao Bồi Già ; Phan Tự Trí; Sông Thu; Đoàn Đình Sáng; Thanh Hòa; Thi Lệ Trang; Thục Nguyên; Lý Đức Quỳnh; Trần Như Tùng;

TRUNG THU ỚI NGUYỆT – Cao Bồi Già / Họa: Phan Tự Trí; Sông...

Rủ  Cuội  mềm môi ,lời lạc lõng

Mời Hằng  thả gót ánh đong đưa