Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già; Như Thu; Đoàn Đình Sáng; Trần Như Tùng; Liêu Đình Tự.

Tác giả: Cao Bồi Già; Như Thu; Đoàn Đình Sáng; Trần Như Tùng; Liêu Đình Tự.

KHỔ GHÊ – Cao Bồi Già / Họa : Như Thu; Đoàn Đình Sáng;...

Bia căng rốn mãi, bia căng rốn Thịt ngập mề luôn, thịt ngập mề