Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già ;Nguyễn Gia Khanh; Võ Tấn Hùng; Sông Thu; Như Thu; Liêu Đình Tự; Trần Như Tùng; Hồ Hắc Hải; Đoàn Đình Sáng; Lý Đức Quỳnh.

Tác giả: Cao Bồi Già ;Nguyễn Gia Khanh; Võ Tấn Hùng; Sông Thu; Như Thu; Liêu Đình Tự; Trần Như Tùng; Hồ Hắc Hải; Đoàn Đình Sáng; Lý Đức Quỳnh.

CHỬA CHỊU GIÀ – Cao Bồi Già / Họa : Nguyễn Gia Khanh; Võ...

Thưa thớt trơn trơ đầu với tóc Nhăn nheo dư giả nếp cùng da