Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già; Nguyễn Gia Khanh; Phương Hà; Thanh Hòa; Trần Như Tùng; Liêu Đình Tự; Thi Lệ Trang.

Tác giả: Cao Bồi Già; Nguyễn Gia Khanh; Phương Hà; Thanh Hòa; Trần Như Tùng; Liêu Đình Tự; Thi Lệ Trang.

“NGẪU NHIÊN” CẢM – Cao Bồi Già / Họa : Nguyễn Gia Khanh; Phương...

Gẫy gọn cành mai khô dốc núi Rụng rơi cánh nhạn chết ngang triền