Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già; Liêu Đình Tự; Trần Như Tùng; Thanh Hòa; Đoàn Đình Sáng.

Tác giả: Cao Bồi Già; Liêu Đình Tự; Trần Như Tùng; Thanh Hòa; Đoàn Đình Sáng.

CANH KHUYA VẬT VỜ – Cao Bồi Già / Họa : Liêu Đình Tự;...

Dạ bỗng nao nao  niềm cám tủi Lòng dưng nặng nặng nỗi sầu cô