Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già ;Liêu Đình Tự; Thục Nguyên; Đoàn Đình Sáng; sông Thu; Trần Lệ Khánh; Trần Như Tùng; Lý Đức Quỳnh.

Tác giả: Cao Bồi Già ;Liêu Đình Tự; Thục Nguyên; Đoàn Đình Sáng; sông Thu; Trần Lệ Khánh; Trần Như Tùng; Lý Đức Quỳnh.

TƯỞNG BỞ – Cao Bồi Già / Họa : Liêu Đình Tự; Thục Nguyên;...

Làm chầu “cuốc lủi”  chiêu mồm khát Quất đĩa “cờ tây” thỏa dạ ghiền