Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già; Liêu Đình Tự; Phan Tự Trí; Đoàn Đình Sáng; Lý Đức Quỳnh; Thiên Hậu; Trần Như Tùng; Thi Lệ Trang.

Tác giả: Cao Bồi Già; Liêu Đình Tự; Phan Tự Trí; Đoàn Đình Sáng; Lý Đức Quỳnh; Thiên Hậu; Trần Như Tùng; Thi Lệ Trang.

HỒN THU – Cao Bồi Già / Họa: Liêu Đình Tự; Phan Tự...

HỒN THU   Ngây ngây bách thảo cuối chiều thu Mây trắng lang thang cõng gió phù Lá đỏ rướn cong mình khát vọng Nắng vàng ngơ dịu sắc...