Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già ; Liêu Đình Tự; Đoàn Đình Sáng; Phương Hà; Như Thu; Trần Như Tùng; Phan Tự Trí.

Tác giả: Cao Bồi Già ; Liêu Đình Tự; Đoàn Đình Sáng; Phương Hà; Như Thu; Trần Như Tùng; Phan Tự Trí.

TIẾNG SÁO THƯƠNG – Cao Bồi Già / Họa : Liêu Đình Tự; Đoàn...

  TIẾNG SÁO THƯƠNG   Chuyền cành đôi sáo  hót vui sao Thánh thót vang ngân tiếng gọi chào Réo rắt ru hồn say  nắng sớm Líu lo nâng dạ ngắm trời cao Thực...