Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già; Họa: Phan Tự Trí; Thục Nguyên; Đoàn Đình Sáng; Lý Đức Quỳnh; Trần Như Tùng; Thi Lệ Trang;

Tác giả: Cao Bồi Già; Họa: Phan Tự Trí; Thục Nguyên; Đoàn Đình Sáng; Lý Đức Quỳnh; Trần Như Tùng; Thi Lệ Trang;

BỢM RƯỢU – Cao Bồi Già / Họa: Phan Tự Trí; Thục Nguyên; Đoàn...

Chửi văng thiên hạ khinh lề luật

Ngạo nghễ anh hùng phá kỷ cương