Trang Chủ Tác giả: Cao Bồi Già; Đoàn Đình Sáng; Phan Tự Trí; Thi Lệ Trang; Thục Nguyên; Sông Thu; Liêu Đình Tự; Như Thu; Thanh Hòa; Trần Như Tùng;

Tác giả: Cao Bồi Già; Đoàn Đình Sáng; Phan Tự Trí; Thi Lệ Trang; Thục Nguyên; Sông Thu; Liêu Đình Tự; Như Thu; Thanh Hòa; Trần Như Tùng;

CÔ HÀNG BÁNH BÈO – Cao Bồi Già / Họa: Đoàn Đình Sáng;...

Một mâm bánh trắng trông ngon lạ

Mấy đĩa thịt tăm nghía tuyệt ghê