Trang Chủ Tác giả: Bửu Tùng; Đức Hạnh; Cao Bồi Gìa; Trần Như Tùng; Ngọc Liên; Lý Đức Quỳnh;  Thao Phuong Dinh

Tác giả: Bửu Tùng; Đức Hạnh; Cao Bồi Gìa; Trần Như Tùng; Ngọc Liên; Lý Đức Quỳnh;  Thao Phuong Dinh

  CHÚA ĐẾN –  Bửu Tùng / HỌA:  Đức Hạnh; Cao Bồi Gìa; Trần...

Thiên sứ vui mừng tin cất báo Mục đồng hớn hở miệng truyền rao