RỪNG CAO SU – Trần Thu Ba

0
96
Trần Thu Ba
RỪNG CAO SU
Trần Thu Ba
 
Chuyển màu không đợi mùa thu
Đầu xuân vàng úa luyến lưu rụng dần
Bước trên thảm lá bần thần
Dưới chân xào xạc ngại ngần lá khô.
 
Nỡ đâu thân lạnh bơ vơ
Lộc non hẹn sẵn đến giờ nẩy xanh
Bóng cao tán mát giao cành
Lung linh sương gội yên lành nắng mai.
 
Âm thầm rịn giọt đêm dài
Tuôn dòng nhựa trắng miệt mài, rơi rơi
Tán cây phân định sông trời
Người xa, người lại hẹn người, rừng su…
 
TTB

Có liên quan