Nhớ một thời đã xa – Bùi Nguyên Bằng

0
71

Nhớ một thời đã xa

Hạ về phượng đỏ nhớ mênh mông
Nghe tiếng ve ngân chạm tiếng lòng
Lưu bút còn đầy hương chữ cũ
Dòng đời đã bạc tóc pha bông
Khơi nguồn bụi phấn tìm nhân ảnh
Phủi lớp thời gian dổ giấc nồng
Gởi gấm tâm tình qua nỗi nhớ
Một thời đưa khách vượt sang sông.

BNB

Có liên quan