Ngày xuân tỉnh rượu nói về chí mình – Hàm Chương dịch

0
22

春 日 醉 起 言 志
李 白


處 世 若 大 夢
胡 為 勞其 生
所 以 絡 日 醉
頹 然 臥 前 楹
覺 來 眄 庭 前
一 鳥 花 間 嗚
借 問 此 何 時
春 風 語 流 鶯
感 之 欲 嘆 息
對 酒 還 自 傾
浩 歌 待 明 月
曲 盡 已 忘 情.

Xuân nhật tuý khởi ngôn chí
Lý Bạch


Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh
Sở dĩ chung nhật tuý
Đồi nhiên ngoạ tiền doanh
Giác lai miện đình tiền
Nhất điểu hoa gian minh
Tá vấn thử hà thời
Xuân phong ngữ lưu oanh
Cảm chi dục thán tức
Đối tửu hoàn tự khuynh
Hạo ca đãi minh nguyệt
Khúc tận dĩ vong tình


Ngày xuân tỉnh rượu nói về chí mình
Hàm Chương dịch


Cuộc đời như mộng lớn
Cớ gì khổ tấm thân
Suốt ngày đâu cần tỉnh
Hiên say ngủ bao lần

Tỉnh lại liếc sân trước
Khóm hoa tiếng chim thưa
Cho hỏi nay thứ mấy
Gió xuân giọng oanh đưa

Nghĩ nhiều thèm than thở
Trước rượu lại nghiêng bình
Hát ca chờ trăng sáng
Hết khúc cũng quên tình

Bản dịch Hàm Chương