MƯA XUÂN! –   Xuân Môn          

0
29
 
MƯA XUÂN!
 
Mưa rây bụi nước bay ngang                                                                   
Bám theo tiếng trống hội làng vào xuân                                                   
Trời dành rét đợi Nàng Bân                                                                       
Mưa phùn níu chậm bước chân tháng ngày                                               
Mưa gieo hạt xuống… bàn tay
Hạt vui rơi thẳng hạt gầy rơi nghiêng                                                               
Hạt nào… câu chữ bung being                                                                           
Tứ thơ vụng ý tình duyên lệch vần                                                                     
Lòng em cửa đóng then nhầm                                                                           
Mặc tình anh đứng dãi dầm ngoài mưa                                                             
Mượn em một chút duyên thừa                                                                         
Làm ô che bớt những chua chát đời                                                                 
Trách người lỗi hẹn mưa rơi                                                                             
Tìm bong bóng nước khi trời tạnh quang                                                         
Trách duyên không phận bẽ bàng                                                                     
Mưa không ướt… lại lỡ làng tình nhau                                                             
Chẳng thà òa vỡ mưa ngâu                                                                               
Có đêm tháng bảy qua cầu được yêu!  
                             
Tháng 3/2016                                                                                                     
Xuân Môn                     

Có liên quan