LỤT THÁNG 10 – Lê Đăng Mành / Họa: Trần Ngộ, Trương Đình Đăng, Hồ Trọng Trí

1
50

 

 

 

LỤT THÁNG 10
(Thỉnh Họa)
  Eng còn dớ lụt tháng mười khôông ? Cươi cựa bùn chà trét môn Nác bạc chạy queng đau rọt bọ Cơn xeng nghiêng ngả ngá lòng ôông  Xóm côi dức dối dà trương cẹng Ngọ đưới tròng trành đụn chỏng môông Kiếp nạn hăm ba còn tưởng niệm* Khấn chi cũng cực cấy cùng dôông …!                                         Lê Đăng Mành
  *lụt 23/10 làm sập cửa Quảng Đức (Cửa sập). ở Thành Nội Huế Ông tha mà Bà chẳng tha/ Mần cho cái lụt hai ba tháng mười”
Ghi chú:câu 1-Anh-nhớ-không 2-sân cửa-lúa 3-nước bạc chạy quanh-ruột cha”bố” 4-cây xanh-ngứa bụng ông 5-xóm trên nhức nhối nhà-cánh 6-ngõ dưới- rơm – mông 8-vợ và chồng
Họa:
Y ĐỀ
Dớ lụt tháng  mười năm ngoái khôông? Sắn cà còn chết huống chi môn Heo ca về biễn buồn bao mụ Trâu nghé lên rừng khổ mấy ôông Ngoài đụn rơm xiêu nằm chôổng đít Trong bồ ló trập đã chôồng môông Qua mùa tiểu mãn may ra đợ Mấy ả sồn sồn mới có dôông                             TRẦN NGỘ Phương ngữ Quảng Trị
Dớ: nhớ Khôông :không. Mụ :bà ÔÔng :ông Chôổng :chổng Ló :lúa  Trập :sập đỗ Chôồng môông :chồng mông Đợ :Đỡ .đỡ khỗ Dôông :Chồng

BẠO NĂM THÌN

Lụt nớ dớ hoài răng lại khôông

Bọ tui thường dắc thuở còn ôông

Bính Thìn* trận bạo tan làng nác

Đại họa quê miềng đói chuối môn

Lăng miệu đền đài san trụi lụi

Hình hài linh vật chỏng mồông môông

Săng chôn người chết toàn tre chiếu

Cọng chắc lên nguồn cả cấy dôông

           PN_Trương Đình Đăng

                                     Đà Nẵng

 

 

 Chú thích: *Bão lớn năm Bính Thìn (1916)

 – Nớ, dớ: ấy, nhớ; răng: sao; khôông: không.

 – Bọ tui: bố tôi; dắc: nhắc; ôông: ông; bạo: bão;

 – Làng nác: làng nước; miền đói chuối môn: mình thiếu ăn cả gốc chuối tàu môn;

 – Miệu: miếu; Trụi lụi: trụi lũi; chỏng mồông môông: chỏng mồng mông; săng: áo quan;

 – Cọng chắc: cõng nhau; cấy dôông: vợ chồng. (thổ ngữ Bình Thị Thiên)

 


LỤT THÁNG 10.
 

Tháng mười kiếp nạn dớ răng khôông
Lụt lội mần chi thúi cổ môn
Mưa trút côi nguồn tràn làng xã
Nác vô đưới rọng lút chưn ôông
Mấy o đi bộ xăn ngang bẹn
Dăm cậu băng nương ướt cả môông
Ló má mất mùa lo đói khát
Giêng hai hụt bựa cấy rằn dôông
                                  Hồ Trọng Trí
                                                

1 BÌNH LUẬN

Comments are closed.