Lậu Thất Minh – Lưu Vũ Tích – Hàm Chương dịch

0
19

陋 室 銘     

劉 禹 錫


山 不 在 高 有 仙 則 名
水 不 在 深 有 龍 則 靈
斯 是 陋 室 惟 吾 德 馨
苔 痕 上 階 緣 草 色 入 簾 青
談 笑 有 鴻 儒 往 來 蕪 白 丁
可 以 調 素 琴 閲 金 經
無 絲 竹 之 亂 耳 無 案 牘 之 勞 形
南 陽 諸 葛 廬 西 蜀 子 雲 亭
孔 子 云:何 陋 之 有?


Lậu Thất Minh

Lưu Vũ Tích


Sơn bất tại cao, hữu tiên tất danh
Thuỷ bất tại thâm, hữu long tất linh
Tư thị lậu thất, duy ngô đức hinh
Đài ngân thượng giai lục, thảo sắc nhập nghiêm thanh
Đàm tiếu hữu hồng nho, vãng lai vô bạch đinh
Khả dĩ điệu tố cầm, duyệt kim kinh
Vô ty trúc chi loạn nhĩ, vô án độc chi lao hình
Nam Dương chư Cát lư, Tây Thục Tử Vân Đình
Khổng Tử vân: Hà lậu chi hữu?


Lưu Vũ Tích

Bài minh về căn nhà thô sơ.
Núi không vì cao, có tiên vang danh
Nước không vì sâu, có rồng tiếng linh
Nhà thật thô sơ, có ta thơm đức
Ngấn riêu bám ngập thềm, sắc cỏ chiếu rèm xanh
Cười nói có anh tài, qua lại chẳng phàm phu
Tự nhiên tựa điệu đàn, nghiền kinh quý
Không đàn sáo phiền tai, chẳng công văn mệt xác
Nam Dương liều Gia Cát, Tây Thục đình Dương Hùng
Khổng Tử nói: Nơi quân tử ở không thô tục vậy.


Bản dịch Hàm Chương