Lâm Giang tống hạ chiêm của thi sử Bạch Cư Dị – Hàm Chương phỏng dịch

0
10


臨 江 送 夏 瞻


悲 君 老 別 涙 沾 巾
七 十 無 家 萬 里 身
愁 見 舟 行 風 又 起
白 頭 浪 白 頭 人


白 居 易

Lâm Giang tống Hạ Chiêm


Bi quân lão biệt lệ triêm cân
Thất thập vô gia vạn lý thân
Sầu kiến chu hành phong hựu khởi
Bạch đầu lãng lý bạch đầu nhân


Bạch Cư Dị
 

Đến Bến Sông Tiễn Hạ Chiêm


Thương anh tiễn biệt lệ đầy khăn
Bảy chục không nhà lắm đắng cay
Buồn ngó thuyền đi gió lại nổi
Bạc đầu muôn sóng bạc đầu ai


Hàm Chương phỏng dịch