KỲ TÍCH BÀ ĐEN – CHƯƠNG MƯỜI – KỲ 63 – Xuân Sắc

0
57

Thiên Hương mạnh dạn xóa bỏ những suy nghĩ xấu đối với người hối cải. Nàng vẫn giao việc cho họ như thường. Cuộc thanh lọc làm công khố giàu lên hơn ba lần lúc trước, sinh khí của huyện thật tươi sang, dân chúng các nơi dù xa xôi cũng thấy được cuộc đời đổi thay trong sạch.

Nắm quyền trị an huyện Quan Hóa, Thiên Hương làm được nhiều việc: Làm trong sạch bộ máy công quyền, cải cách lối làm việc, quan nha gọn nhẹ, dân chúng được mùa, niềm tin được củng cố, không khí hòa bình êm ấm tỏa rộng khắp nơi.

Dù vậy, mầm móng loạn lạc vẫn còn chực bên ngoài. Lợi dụng con bài Nguyễn Ánh, Xiêm La đang trên đà gây sự. Muốn bảo vệ an toàn cả huyện, Thiên Hương tuyển mộ được gần một ngàn tránh đinh.Qua kỳ rèn luyện võ nghệ, số tráng đinh được phiên thành đội ngũ giao cho Chín Thép, Ba Sách, Bảy Gồng, Tám Trầm và Trà Phí cai quản, tập dợt sẵn sang ra trận. Mọi người ai ai cũng nô nức chờ ngày lập công.

Trong khi tình hình trong huyện rừng rực khí thế ra quân thì từ kinh thành Chân Lạp, Tà Xiêm cấp tốc báo tin về:

–       Quân Xiêm đã kéo sang Chân Lạp bắt them một số quân, đưa trên hai vạn người tiến đánh Quan Hóa, chiếm lấy Trấn Biên để khống chế sau lưng lực lượng Tây Sơn do Phò mã Trương Văn Đa cai quản ở thành Gia Định, làm thành kế gọng kềm với thủy quân của Xiêm La đổ bộ tấn công vùng Kiên Giang, Hà Tiên.

Môt cuộc họp bàn giữa huyện với các tướng cầm quyền. Cuối cùng Thiên Hương quyết định:

–       Muốn ngăn giặc vào Quan Hóa phải đánh ngay vào hang ổ của chúng là tốt nhất. Trong lúc chúng chưa động binh, ta phải tìm cách kềm chân chúng để đánh động chờ Long Nhương tướng quân đưa quân Tây Sơn vào quyết chiến.

Mọi người thấy cần thiết phải tiêu diệt sinh lực giặc từ xa. Ngăn chận chiến tranh không để lan tràn sớm vào nội địa đó là thượng sách. Nhưng đội ngũ Quan Hóa quá ít, không thể đè bẹp chúng với mớ binh khí nhỏ nhen này.

Thiên Hương đưa ra một chủ trương táo bạo:

Giao cho Khê Đon và bổn bộ của anh như Tà Xiêm, Tà Nốt, Tà Tuông dẫn năm trăm quân có Bảy Gồng hỗ trợ bí mật đưa quân đến bến đò Hố Lương đốt hết thuyền bè, tiêu diệt các đội thăm dò của giặc. Còn nàng và số quân tướng còn lại cũng bí mật chụp đánh từ Xoài Riêng lên Hố Lương, không cho một tên chạy thoát. Sau đó cấp tốc lấy người bản xứ, xây dựng lực lượng cho họ tự trấn giữ đất mình, tẩy chay quân Xiêm. Ta chờ đợi chúng ở vùng biên giới để đánh trận quyết định. Phải làm nhanh gọn, không phô trương thanh thế để chúng không biết lực lượng ta có ít hay nhiều. Hoặc chúng chần chờ không dám tiến quân hoặc vì phải hiệp đồng cùng quân thủy mà chúng phải đi chệch sang hướng khác, không xâm phạm vào Quan Hóa. Từ đó ta rảnh tay, sẽ đưa lực lượng tiếp ứng cho đạo quân của Long Nhương tướng quân. Đại quân sẽ đánh chúng tan tác, phần ta sẽ ngăn chận bồi them cho chúng trên đường tháo chạy nếu chúng kéo vế ngang đất Quan Hóa này.

Một cuộc hành quân bí mật, từ Quan HÓa theo mệnh lệnh chung các tướng của Thiên Hương đã ém quân trọn vẹn vào đất Chân Lạp theo các điểm đóng quân của đám tiên phong quân giặc. Trong một đêm khai chiến, mặt trận kéo dài từ Xoài Riêng đến bến đò Hố Lương. Cuộc tấn công táo bạo, bất ngờ, nên dù quân số mỗi nơi rất ít ỏi, qya6n Quan Hóa vẫn làm cho các đội tiền tiêu của giặc không kịp trở tay bị tiêu diệt gọn. Quân Quan Hóa đốt phá các thuyền bè, lương thực dự trữ của giặc. Huy động dân CXha6n Lạp vào gom nhặt, thu hết những vật phẩm, giết những tên giặc Xiêm La đang kềm kẹp số quân sĩ người Chân Lạp bị bắt buộc theo chúng. Sau đó tổ chức các đội quân dân giữ gìn địa phương mình. Một số thả ra cho chạy về Kim Biên báo tin cho Chiêu Thừa Biện và Sa Quyển. Chỉ mười ngày tốc chiến, quân Quan Hóa rút về áng ngữ trên đất mình.

Dân chúng Chân Lạp phấn khởi hăng lên. Khi bọn Chiêu Thừa Biện, Sa Quyển nghe được tin thì các đội tiền tiêu cùng bao nhiêu lương thảo chuẩn bị đế đánh vào Quan Hóa đã mất sạch. Quân sĩ chạy vế báo lại, tên nào cũng thất đãm kinh tâm, không biết chút gì về đối phương, khiến chúng hoang mang tột độ.

Vì ngày hội quân cận kề, trong khi đó các tướng lãnh Sa Quyển và Chiêu Thừa Biện không biết thực hư ở Quan Hóa, nên chúng phải xoay hướng khác. Đưa quân xuống Cần Danh tiến về Sa Đéc đóng quân và tìm đường hội quân với Chiêu Tăng.

Nhờ sang kiến táo bạo, chủ động đánh địch, THiên Hương giữ yên được Quan Hóa. Quân Xiêm không dám đánh vào lưng dựa của Phò mã Trương Văn Đa ở Gia Định thành không bị hở. Thiên Hương đã buộc quân Xiêm phải đổi hướng hành quân. Hai vạn quân Xiêm phải kéo đi đường khác, trúng vào mật kế của Đại quân Long Nhương.

********