ĐẤT ĐỨNG 11

Đất Đứng 11

Tuyển Văn thơ – Lý luận phê bình

Nhà văn La Ngạc Thụy chủ biên

NXB Hội Nhà văn

Giá 50.000 đ

Phiên bản sách giấy